Biển hiệu sáng chân chữ – Lê Gia Thọ – TP Nam Định